Ještě jednou JUDr. Jan Zavrtálek

Ještě jednou JUDr. Jan Zavrtálek

Slib soudce: Slibuji na svou čest a svědomí, že se budu řídit právním řádem České republiky, že jej budu vykládat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a že v souladu s ním budu rozhodovat nezávisle, nestranně a spravedlivě.
Ilustrační foto Soudcovská Unie ČR

Pridat.euSkutečnost, že o celé věci rozhodoval tento zvrhlík, to je pro mne něco otřesného.

Ve spise (akce "Pudl") a v další dokumentaci jsou záznamy, dle kterých je zřejmé, že soudce JUDr. Jan Zavrtálek byl po řadu let monitorován StB především z toho důvodu, že své nezřízené homosexuální praktiky uplatňoval i v budově Krajského soudu v Ostravě, navíc s nezletilými osobami a při tom zneužíval svých pravomocí i mimo soudní budovu.

Dobře si pamatuji slova někdejšího ředitele BIS Olomouc Jana Prince, který když se obsah spisu hodnotil, tak prohlásil, že se to bude jednou hodit. A nyní se to hodí. Já to tenkrát považoval za špatný žert, neboť dokumentace, která se k JUDr. Janu Zavrtálkovi a jeho rozsáhlým homosexuálním kontaktům vedla, výrazně nasvědčovala tomu, že StB tohoto zvrhlíka měla především pro své zájmy.

Bude nutno udělat vše pro to, aby byly zveřejněny i další důkazy o tom, jaké amorální osoby rozhodují na Vrchním soudě v Olomouci.

Ve své knize "Není to o mně, ale o nás" jsem již před lety popsal jednání s někdejším předsedou Vrchního soudu v Olomouci JUDr. Helešicem, který v r. 1996 požádal TO BIS Olomouc o pomoc a to z toho důvodu, že se nemohl smířit s tím, že na tomto soudě mají soudit soudci nejen s výraznou komunistickou minulostí, ale i takoví, kteří prováděli politické procesy.

Bývalý komunistický soudce JUDr. Jan Zavrtálek je jen důkazem toho, že na tomto soudě se nachází nejen zločinecká komunistická sebranka, ale i mravnostně zvrácená individua s homosexuálně pedofilními sklony.

Vladimír HučínUvádíme na pravou míru

Vzhledem k odporným lživým anebo nepřesným informacím, které kolují po internetu, předkládám oficiální nekomentovaný zápis o tom, co se 20.1.2016 dělo u Vrchního soudu v Olomouci.
V samostatné příloze pak je svědecká výpověď Hynka Vykoukala z roku 2004, kdy soudu vysvětloval své zkušenosti s LM a StB.

Spisová značka: 1 Co 119/2015

KOPIE PROTOKOLU O JEDNÁNÍ
před odvolacím soudem

Soud se pokouší o smírné řešení, ke kterému ovšem nedošlo.

Zástupce žalobce přednáší odvolání shodně s písemným vyhotovením na č.l. 604-608 a zdůrazňuje, že je nutno vycházet z toho, že žalovaný označil v článku žalobce za pachatele bombových útoků, neboť i v případě, že se jedná o návod či pomoc či jinou formu, jde rovněž o trestní čin stejně závažný jako hlavní, čili jde o stejno situaci, jako by šlo o pachatele, jak to také musel každý čtenář při čtení tohoto článku pochopit. Přitom žalobce nebyl ani obviněn z toho, že by se nějakým způsobem podílel na bombových útocích. V tomto směru trestní řízení žádné vedeno nebylo. Pokud jde o označení žalobce jako gaunera a teroristu, pak krajský soud zcela nekonkrétně vycházel z toho, že těmito invektivami nebylo zasaženo do osobních práv žalobce, vychází z výpovědi svědka Pščolky, která ovšem není důkazem o tom, že by žalobce měl být gaunerem. Soud také neověřoval, zda je pravdivé to, co svědek Pščolka uvedl. V této souvislosti je také nutno přihlédnout k tomu, že žalovaný považoval rozhodnutí soudu, kterým byl žalobce zproštěn obžaloby, za blamáž a tím jiným způsobem naznačil, že žalobce měl být správně odsouzen, neboť se činu dopustil. Pokud jde o činy před r. 1989, pak rovněž soud vychází z výpovědi svědka Pščolky, které nebyly nijak ověřovány, přitom žalobce je válečný veterán a krajský soud ani v tomto případě nezdůvodnil, jaký byl legitimní cíl tohoto sdělení článku. Pokud soud dále vycházel z toho, že žalobce je osobou veřejně známou, pak je nutno vycházet z toho, že sice kandidoval ve volbách do senátu, avšak to, co žalovaný uvedl s politickou činností žalobce, nesouviselo a navíc žalobce je znám v okrese, přičemž články byly publikovány v celostátním deníku Lidové noviny.

Zástupce žalovaného přednáší jednak odvolání týkající se nákladů řízení dle č.l. 613-614 a navrhuje změnu napadeného rozsudku, pokud jde o náklady řízení tak, aby byla přiznána za náklady řízení částka vyšší a dále přednáší vyjádření k odvolání žalobce shodně s písemným vyhotovením na č.l. 623-629 a v této souvislosti navrhuje potvrzení rozsudku krajského soudu ve zbylé napadené části, přitom zdůrazňuje, že žalovaný měl celou řadu relevantních skutečností, které se daly zjistit z trestního spisu o tom, jak postupoval žalobce, na základě kterých byl oprávněn vynést své hodnotící soudy. V této souvislosti se nemá spekulovat o tom, jak si vyloží čtenáři to, co v článcích uvedl, ale má se vycházet z přesného znění tak, jak bylo v článku uvedeno. Je nutno vycházet z toho, že oprávnění je čerpáno především z práva na svobodu slova, pokud měl informace a měl právo si je vyhodnotit a svůj názor svobodně sdělit. Žalobce sám tím, že kandidoval do senátu, musel počítat s tím, že vzbudí zájem o svoji osobu a že se k jeho osobě budou i jiný vyjadřovat. Krajský soud zcela správně celou důkazní situaci vyhodnotil tak, že postupoval v intencích zrušovacího usnesení odvolacího soudu.

Žalobce uvádí, že se chce rovněž vyjádřit k rozsudku. Uvádí, že krajský soud nesprávně opřel své rozhodnutí o výslech svědka Pščolky, kterého osobně ze svých zkušeností považuje za nevěrohodného. Ostatně byly předloženy důkazy o tom, které prokazují jeho nezpůsobilost vykonávat svoji tehdejší funkci. Za trestní proces byl odškodněn a k tomu by se mělo přihlédnout.

Žalovaný pak připomíná, že se vyjádřil o žalobci tak, že před r. 1989 se dopouštěl některých kriminálních činů, ne že všechny byly kriminálního charakteru.

Zástupce žalovaného nemá návrhy na doplnění dokazování.

Zástupce žalobce uvádí, že kromě důkazů, které byly již navrženy před krajským soudem, nemá návrhy na doplnění dokazování.

Podána zpráva o dosavadním průběhu řízení.

Zástupce žalobce v závěrečném slově poukazuje na předchozí přednes a zdůrazňuje, že skutečně je třeba koncentrovat se na to, co bylo v článku napsáno. Má zato, že je zapotřebí rozsudek krajské soudu změnit tak, že žalobě bude vyhověno, pouze alternativně navrhoval, že by mohl být rozsudek krajského soudu zrušen, ale v tom případě, že by věc projednával jiný soudce. Náklady odvolacího řízení vyúčtuje písemně do tří dnů.

Zástupce žalovaného v závěrečném slově rovněž poukazuje na předchozí přednes s tím, že navrhuje potvrzení rozsudku krajského soudu ve věci samé a změnu v nákladové části a na nákladech odvolacího řízení účtuje pouze odměny za 2 úkony právní služby a 2x režijní paušál s tím, že jízdné vyúčtuje do tří dnů písemně soudu, to vše zvýšeno o DPH; žádné jiné náklady neúčtuje, vzdává se jejich náhrady.

Nato po tajné poradě senát vynesl a předseda senátu veřejně vyhlásil s podstatným odůvodněním a poučením o opravných prostředcích tento

r o z s u d e k :

I. Rozsudek krajského soudu se potvrzuje.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému celé náklady odvolacího řízení částkou, jaká bude vyčíslena v písemném vyhotovení tohoto rozsudku, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám advokáta JUDr. Tomáše Sokola.

Zástupci účastníků nežádají přečtení protokolu o jednání.

PřílohaVelikost
20040708_protokol-3T5-2002-730_vypoved-Vykoukal.pdf369.72 KB
0