Usnesení Ústavního soudu ze dne 12.června 2003

IV.ÚS 553/02 ze dne 12.06.2003
U 12/30 SbNU 537
Odepření rozkazu příslušníkem BIS


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu

Usnesení

Ústavního soudu ze dne 12. června 2003 sp. zn. IV. ÚS 553/02 ve věci ústavní stížnosti V. H. proti rozsudku Městského soudu v Praze z 11. 6. 2002 sp. zn. 38 Ca 489/2001, kterým byla zamítnuta stěžovatelova žaloba proti rozhodnutí ředitele Bezpečnostní informační služby z 8. 8. 2001 č. j. 73-6/2001-BIS-1, jímž bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí ředitele Bezpečnostní informační služby ve věcech personálních ze dne 16. 2. 2001 č. j. 24/01-BIS-1, na základě něhož byl stěžovatel propuštěn ze služebního poměru příslušníka Bezpečnostní informační služby.

Výrok

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

Včas podanou ústavní stížností, splňující i ostatní formální předpoklady stanovené zákonem, napadl stěžovatel v záhlaví označené rozhodnutí obecného soudu, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí ředitele Bezpečnostní informační služby ze dne 8. 8. 2001 č. j. 73-6/2001-BIS-1, jímž bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí ředitele Bezpečnostní informační služby ve věcech personálních ze dne 16. 2. 2001 č. j. 24/01-BIS-1, na základě něhož byl propuštěn ze služebního poměru příslušníka Bezpečnostní informační služby (dále též "BIS"). Stěžovatel tvrdil, že napadeným rozsudkem došlo k porušení čl. 90 věty první a čl. 95 odst. 1 Ústavy České republiky (dále jen "Ústava"), čímž mu byl v končeném důsledku znemožněn výkon jeho práva na svobodnou volbu povolání, zakotvený v čl. 26 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina").

K vlastnímu odůvodnění svého návrhu stěžovatel uvedl, že se nemůže ztotožnit se závěrem soudu, který neshledal důvod k přerušení řízení, i když pro stejné jednání, pro něž byl propuštěn ze služebního poměru, je proti němu vedeno trestní řízení. Pokud soud považuje za nepodstatné, jak bude tato skutečnost posouzena v trestním řízení, evidentně tím popírá dle názoru stěžovatele základní zásadu trestního řízení, jíž je presumpce neviny, čímž nerespektuje ústavní imperativ vyjádřený v čl. 40 odst. 2 Listiny. Další námitkou potom stěžovatel napadá právní názor Městského soudu v Praze ohledně posouzení 60denní lhůty k rozhodnutí o odvolání směřujícího do rozhodnutí o propuštění ze služebního poměru vydaného v prvním stupni. Má za to, že rozhodnutí vydané po této lhůtě je v rozporu se zákonem, a tudíž nezákonné, přičemž zda má podané odvolání odkladný účinek či nikoliv, je v tomto směru irelevantní. Stěžovatel má rovněž výhrady vůči závěru soudu o účelovosti jeho tvrzení o tom, že splněním rozkazu by se vystavil nebezpečí trestního stíhání pro trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele a o nemožnosti porušit právo na ochranu osobnosti splněním rozkazu. Uvádí, že tyto závěry soudu nejsou ničím podloženy, a jsou toliko spekulací, která nemá oporu nejen v žádné právní normě, ale ani v realitě. S ohledem na tato svá tvrzení se stěžovatel domáhá, aby Ústavní soud napadený rozsudek Městského soudu v Praze nálezem zrušil.

Jak zjistil Ústavní soud z připojeného spisu vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 38 Ca 489/2001, jejž si vyžádal, žalobou ve smyslu části páté hlavy druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2002, (dále jen "o. s. ř.") se stěžovatel domáhal zrušení výše citovaných rozhodnutí ředitele BIS. V této žalobě tvrdil, kromě argumentace předložené v podané ústavní stížnosti, rovněž že využíval služeb osob jednajících ve prospěch BIS, které tyto služby poskytovaly pod podmínkou, že jejich identita nebude z jeho strany sdělována dalším příslušníkům BIS bez jejich výslovného souhlasu, neboť měly a mají důvodné obavy z ohrožení cti, eventuálně života či zdraví, pokud by došlo k jejich dekonspiraci. Pouze za těchto podmínek potom udržovaly spolupráci se stěžovatelem. Jak dále namítal, podle § 15 odst. 3 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, (dále jen "zákon o BIS") je BIS povinna ochraňovat osoby jednající ve prospěch BIS před vyzrazením a způsobením újmy na cti, životě, zdraví nebo majetku, která by jim mohla vzniknout pro poskytování těchto služeb nebo v souvislosti s ním. Podle § 2 odst. 1 téhož zákona pak úkoly BIS plní příslušníci BIS, kteří jsou k ní ve služebním poměru. Stěžovatel proto nepovažuje v žalobou napadených rozhodnutích ředitele BIS za pravdivá tvrzení, že mu nepříslušelo právo zvolit si způsob ochrany osob jednajících ve prospěch BIS, když takovým způsobem podle jeho přesvědčení pouze respektoval stávající právní úpravu. Má za to, že k ohrožení zdrojů došlo v okamžiku, kdy mu byl dán rozkaz, pro jehož neuposlechnutí byl následně ze služebního poměru propuštěn. Na tento rozkaz ve vztahu ke svým nadřízeným reagoval právě tak, že je upozornil, že v případě splnění rozkazu by došlo k jejich ohrožení. Dále uvedl, že splněním předmětného rozkazu by se dostal do rozporu s § 11 občanského zákoníku, což by vedlo i k porušení čl. 10 Listiny, a rovněž by se vystavil nebezpečí trestního stíhání pro trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 trestního zákona. Je si pouze vědom, že podle § 48 odst. 3 zákona o BIS tuto skutečnost písemně neoznámil vyššímu nadřízenému.

Jak bylo dále zjištěno z připojeného spisu obecného soudu, v průběhu ústního jednání před Městským soudem v Praze právní zástupce stěžovatele navrhl přerušení řízení s tím, aby soud vyčkal do pravomocného rozhodnutí trestního řízení, které je se stěžovatelem vedeno u Okresního soudu v Přerově, neboť podle přesvědčení stěžovatele teprve poté může být objektivně posouzena i otázka jeho propuštění ze služebního poměru, když ze strany BIS, zejména některých jejích složek, jsou a byly vytvářeny záměrně překážky pro jeho činnost v rámci této zpravodajské služby.

Rozsudkem ze dne 11. 6. 2002 č. j. 38 Ca 489/2001-26 Městský soud v Praze stěžovatelovu žalobu zamítl. Návrhu na přerušení řízení nevyhověl, jelikož dospěl k závěru, že v daném případě důvody pro tento postup nejsou dány. Vyšel z toho, že důvodem pro propuštění ze služebního poměru bylo shledané porušení služební povinnosti zvlášť hrubým způsobem, a skutečnost, že stěžovatel nesplnil rozkaz č. 3/2001 ze dne 7. 2. 2001, je nesporná. Otázku, zda se navíc dopustil neuposlechnutím rozkazu spáchání trestného činu, tudíž nepovažoval pro přezkoumání zákonnosti napadených rozhodnutí za významnou. K výhradě stran lhůty 60 dnů podle § 135 odst. 2 zákona o BIS konstatoval, že prekluzivní lhůta uvedená v § 141 odst. 5 zákona o BIS, po jejímž marném uplynutí již nelze o propuštění ze služebního poměru rozhodnout, se vztahuje pouze k vydání a doručení prvostupňového rozhodnutí. Pokud se týká 60denní lhůty k rozhodnutí o odvolání, její nedodržení nemá za následek zánik práva a jedná se pouze o lhůtu pořádkovou. Stěžovateli přisvědčil, že v daném případě takto stanovená lhůta dodržena nebyla, nicméně dle názoru soudu její nedodržení nelze kvalifikovat jako vadu řízení mající vliv na zákonnost napadeného rozhodnutí ředitele BIS (§ 250i odst. 3 o. s. ř.). Podané odvolání nemělo odkladný účinek (§ 134 odst. 4 zákona o BIS), a proto soud dovodil, že opožděné vydání rozhodnutí o odvolání ve věci propuštění ze služebního poměru nezasáhlo do práva stěžovatele na svobodnou volbu povolání.

K vlastním meritorním námitkám stěžovatele potom uvedl, že úkoly BIS sice plní její příslušníci, kteří k ní jsou ve služebním poměru, což však neznamená, že by při využívání služeb poskytovaných osobami jednajícími ve prospěch BIS povinnost ochraňovat tyto osoby se zřetelem na § 15 odst. 3 zákona o BIS přešla v plném rozsahu pouze na toho příslušníka BIS, který s těmito konkrétními osobami jedná. Povinnost ochrany zůstává na BIS, v jejíž prospěch osoby jednají. Proto je to také BIS, kdo je oprávněn rozhodnout o způsobu ochrany. V důsledku těchto úvah se soud neztotožnil s názorem stěžovatele, že vzhledem k požadavkům osob jednajících ve prospěch BIS měl právo splnění rozkazu odepřít, když se zřetelem k charakteru činnosti a rozsahu oprávnění této zpravodajské služby je dle názoru soudu naopak třeba, aby její příslušníci přesně a úplně plnili stanovené úkoly, a to včetně úkolů uložených jim rozkazy nadřízených služebních orgánů. Výjimkou, kdy je naopak dána povinnost odepřít splnění rozkazu nadřízeného, je případ, jestliže by jeho splněním příslušník spáchal trestný čin. O takovou situaci však v dané věci nešlo a tvrzení stěžovatele, že by se splněním rozkazu vystavil nebezpečí trestního stíhání pro trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele, soud považoval za účelové, když stěžovatel toto své tvrzení ani nijak blíže nekonkretizoval. Konečně soud nepřisvědčil ani námitce, dle níž by se stěžovatel splněním rozkazu dostal do rozporu s § 11 občanského zákoníku, neboť právo na ochranu osobnosti ve smyslu tohoto ustanovení by nemohlo být ve vztahu k osobám jednajícím ve prospěch BIS narušeno předáním identifikace zdrojů nadřízenému služebnímu orgánu.

Na základě výzvy Ústavního soudu podala předsedkyně senátu 38 Ca Městského soudu v Praze k předmětné ústavní stížnosti vyjádření, v němž v plném rozsahu odkázala na rozhodovací důvody v napadeném rozsudku blíže vyložené, neboť námitky uplatněné v žalobě byly v podstatě totožné s námitkami uvedenými v ústavní stížnosti, kterou nepovažuje za důvodnou. Účastník řízení dále zdůraznil, že je třeba rozlišovat mezi řízením o propuštění ze služebního poměru pro porušení služební povinnosti zvlášť závažným (správně "hrubým") způsobem a mezi řízením trestním, kde je zkoumáno naplnění skutkové podstaty trestného činu. Poté, kdy byl stěžovateli předmětný rozkaz vydán, stěžovatel jej nesplnil a ani neučinil žádné úkony, kterými by dal najevo, že tento rozkaz nemůže splnit, neboť by jeho splněním spáchal trestný čin. Za této situace se soudu jevilo jako dostatečně prokázané, že stěžovatel rozkaz nesplnil. Hodnocení tohoto jednání jako porušení služební povinnosti zvlášť závažným způsobem se potom dle názoru soudu jeví jako adekvátní vzhledem k charakteru činnosti BIS.

K ústavní stížnosti zaslal podrobné vyjádření i ředitel BIS PhDr. J. R. V něm mimo jiné poukázal na to, že řízení ve věcech služebního poměru bylo se stěžovatelem vedeno podle zákona o BIS, přičemž jeho výsledkem bylo propuštění stěžovatele ze služebního poměru v souladu s § 40 odst. 1 písm. d), podle něhož musí být příslušník BIS propuštěn, pokud porušil služební přísahu nebo služební povinnost zvlášť hrubým způsobem. V této souvislosti poznamenal, že dané ustanovení je charakteristické svou neurčitou právní hypotézou. Je tedy na orgánu, který jej aplikuje, aby stanovil okruh činností, resp. porušení, která budou spadat pod toto ustanovení, přičemž samozřejmě rozhodovací proces správního orgánu nesmí vybočit z mezí a hledisek daných zákony. V každém konkrétním případě je posuzována míra zavinění, intenzita porušení služební přísahy, resp. služebních povinností, dosavadní plnění služebních povinností a způsobený následek. Autonomie rozhodovacího procesu oprávněného služebního orgánu je tak zcela jednoznačně dána. V návaznosti na výhrady stěžovatele ředitel BIS zdůraznil, že řízení podle trestního řádu nelze směšovat s řízením podle zákona o BIS, jak činí stěžovatel. Předmětný zákon dle jeho názoru nedává oporu pro stěžovatelovo tvrzení, že vznik důvodu pro propuštění podle § 40 odst. 1 písm. d) zákona o BIS a vědomost služebního orgánu o jednání příslušníka, které zakládá důvod pro propuštění, by měla být vázána na rozhodnutí soudu o vině takového příslušníka ze spáchání trestného činu na rozdíl od dikce ustanovení § 40 odst. 1 písm. f) a § 40 odst. 2 písm. b) zákona o BIS. Nadto má-li být rozhodnutí služebního orgánu učiněno v zákonem stanovené lhůtě, potom jeho vydání nemůže bránit ani okolnost, že jednání příslušníka, v němž je spatřováno porušení služební přísahy zvlášť hrubým způsobem, je zároveň předmětem trestního stíhání. Propuštění podle § 40 odst. 1 písm. d) zákona o BIS je zcela nezávislé na výsledcích trestního řízení, neboť v něm není rozhodováno o vině a trestu. Příslušný služební orgán hodnotí předmětné jednání pouze v rozsahu, zda jím byla porušena služební přísaha, resp. služební povinnosti a jakým způsobem byly tyto povinnosti porušeny, a to bez ohledu na případné trestněprávní dopady tohoto jednání.

Jinými slovy řečeno, propuštění ze služebního poměru ve smyslu aplikovaného ustanovení je vyústěním procesu zahájeného z podnětu služebního orgánu následkem závadového jednání příslušníka BIS, a to v řízení podle zákona o BIS, v procesu, který je vně trestního řízení a logicky jím nemůže být zasaženo do presumpce neviny propouštěného příslušníka. Co se potom vázanosti správního orgánu na rozhodnutí soudu o tom, že byl spáchán trestný čin příslušníkem BIS týče, tato skutečnost je reflektována ustanoveními § 40 odst. 1 písm. f) a § 40 odst. 2 písm. b) zákona o BIS. Pouze v těchto případech je správní orgán vázán rozhodnutím soudu o tom, že byl spáchán trestný čin, z čehož pro něj plynou povinnosti, resp. možnost propuštění ze služebního poměru příslušníka BIS, který se jednání, jež bylo soudem označeno za trestný čin a jako takové bylo též odsouzeno, dopustil.

Ředitel BIS vyjádřil rovněž názor, že v řízení před správním orgánem i soudem byl skutečný stav věci dostatečně prokázán, tj. že stěžovatel odmítl splnit rozkaz, který mu byl uložen nadřízeným služebním orgánem. K uvedenému skutku se i doznal a jeho odůvodnění, na základě něhož jej nesplnil, nemá oporu v reálných skutečnostech. Posouzení závažnosti jednání, jehož se stěžovatel dopustil, je pak v plné autonomii služebního orgánu BIS (ředitele), jenž je oprávněn rozhodovat o propuštění, když míra jeho správního uvážení nevybočila z mezí a hledisek daných zákonem o BIS. Bezpečnostní informační služba je ze zákona ozbrojenou zpravodajskou službou, jejíž příslušníci jsou při plnění služebních úkolů oprávněni ve stanovených případech zasahovat do základních práv a svobod občanů. Její příslušníci rovněž podléhají ustanovením trestního zákona o trestných činech vojenských. Z toho jednoznačně podle přesvědčení jejího ředitele vyplývá, že činnost BIS musí spočívat na důsledném dodržování služební kázně, respektování vztahů nadřízenosti a podřízenosti a plnění požadavků obsažených ve služební přísaze. S ohledem na takto rozvedené úvahy ředitel BIS závěrem svého vyjádření navrhl odmítnutí ústavní stížnosti, případně její zamítnutí.

Ústavní soud přezkoumal ústavní stížnost z pohledu ústavních kautel a dospěl k závěru, že v tomto smyslu není důvodná, neboť porušení ústavně zaručených práv, jichž se stěžovatel dovolává, neshledal. V této souvislosti Ústavní soud připomíná, že není součástí soustavy obecných soudů (čl. 81 a 90 Ústavy) a není zpravidla oprávněn zasahovat do rozhodování těchto soudů. Tato maxima je prolomena pouze tehdy, pokud by obecný soud na úkor stěžovatele vybočil z mezí daných rámcem ústavně zaručených základních lidských práv.

Stěžovatel brojí proti napadenému rozhodnutí Městského soudu v Praze zjevně neopodstatněně, neboť o jeho návrhu bylo rozhodnuto na základě řádně vedeného procesu, při respektování kautel z hlavy páté Listiny plynoucích (jež je korelátem z pohledu subjektivních veřejných práv jedince ve vztahu k čl. 90 a čl. 95 odst. 1 Ústavy, jejichž porušení stěžovatel namítá). S jeho výhradami se obecný soud řádně vypořádal a samotná skutečnost, že se neztotožnil s jím předestřeným náhledem na věc, sama o sobě opodstatněnost ústavní stížnosti nezakládá a ani zakládat nemůže. Dotčení práva na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 a násl. Listiny totiž nelze dovodit ze samotného výsledku řízení znamenajícího neúspěch v soudním sporu (srov. usnesení ve věci sp. zn. III. ÚS 44/94, Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 2, usn. č. 18, str. 245; nález ve věci sp. zn. I. ÚS 95/96, tamtéž, svazek 5, nález č. 69, str. 527). Vykládat právo na spravedlivý proces jako právo na rozhodnutí, jež odpovídá představě účastníka řízení o meritorním posouzení věci, nemá své opodstatnění, neboť toto právo zaručuje "pouze" garance procesních práv, v důsledku jejichž plného a řádného uplatnění soud dospívá ke konečnému výsledku řízení, jímž je verdikt v souladu se zákonem řádně odůvodněný, v daném případě ve shodě s dikcí § 157 odst. 2 o. s. ř., kterémuž požadavku Městský soud v Praze v odůvodnění napadeného rozsudku řádně dostál.

Nelze se ztotožnit se stěžovatelovou námitkou, že obecný soud, pokud neshledal důvod k přerušení řízení, nerespektoval presumpci neviny jemu svědčící (čl. 40 odst. 2 Listiny). Propuštění ze služebního poměru ve smyslu podřazení skutkových okolností § 40 odst. 1 písm. d) zákona o BIS je totiž zákonným důvodem, který nachází své uplatnění zcela vně (pro stejný skutek vedeného) trestního řízení. Není od jeho výsledku odvislý a na druhé straně nemá ve vztahu k němu ani žádnou (předurčující) právní relevanci popírající presumpci neviny, jak se domnívá stěžovatel. Jiná situace by pochopitelně nastala, jak konstatovaly ve shodě se zákonem v dané věci rozhodující orgány veřejné moci, v případě propuštění ze služebního poměru na základě důvodů uvedených v § 40 odst. 1 písm. f) a § 40 odst. 2 písm. b) zákona o BIS.

Rovněž právní názor obecného soudu o lhůtě zakotvené v § 40 odst. 3 zákona o BIS, resp. o tom, že v předmětné lhůtě musí být vydáno toliko rozhodnutí služebního orgánu v prvním stupni, stejně jako o pořádkové povaze lhůty uvedené v § 135 odst. 2 s přihlédnutím k § 141 odst. 5 zákona o BIS, nevybočuje co do interpretace ze zákonného rámce vymezeného dotčenými a s nimi souvisejícími ustanoveními zákona o BIS. K této problematice se vyslovil ve své rozhodovací praxi i Ústavní soud, který ani v nyní projednávané věci neshledává důvod se od svého stanoviska odchylovat, pročež postačí poukázat na rozhodovací důvody stran těchto otázek vyslovené v nálezu ve věci sp. zn. IV. ÚS 146/99 (Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 19, nález č. 127, str. 181 a násl.).

Konečně ani tvrzení stěžovatele, že soud dostatečně nezohlednil okolnost, že by se splněním rozkazu vystavil nebezpečí trestního stíhání pro trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele, a stejně tak nesouhlasu stěžovatele ohledně konstatování soudu o nemožnosti porušit právo na ochranu osobnosti splněním rozkazu, nelze přiznat opodstatnění. V prvém případě stěžovatel jednak neunesl - a to ani v hrubých obrysech, když na podporu svých tvrzení neuvedl žádné relevantní konkrétní skutkové okolnosti - důkazní břemeno v tomto směru jej zatěžující, a dále především ve vztahu k tomuto konkrétnímu trestnému činu (§158 trestního zákona) jeho naplnění jednáním spočívajícím ve splnění legitimního rozkazu nadřízeného služebního orgánu sdělit identifikaci osob jednajících ve prospěch BIS, nepřichází pojmově v úvahu. Obdobně je potom namístě hodnotit i výhrady stěžovatele stran namítaného dotčení práva na ochranu osobnosti ve vztahu ke třetím osobám.

Pro úplnost považuje Ústavní soud za potřebné nad rámec věci poznamenat, že pokud stěžovatel své jednání odůvodňoval vyšším principem mravním, je třeba v tomto směru uvést, že takový postoj, je-li předsevzat a skutečně podložen opodstatněnými souvislostmi známými pouze stěžovateli a jím pro povahu věci a jeho náhled na ni blíže nerozvedený, je hodný úcty, nicméně nemůže být důvodem zakládajícím bez dalšího (§ 48 odst. 2 a 3 zákona o BIS) možnost odmítnout příslušné údaje týkající se identifikace osob jednajících ve prospěch BIS služebně nadřízenému příslušníkovi sdělit. Zákonem vymezený rámec činnosti příslušníků BIS stěžovatelem za daných podmínek uskutečněné jednání nepředvídá a jako výjimku z pravidla důsledného plnění úkolů uložených rozkazy nadřízených je neaprobuje, přičemž nutno brát zřetel k tomu, že zvláště při činnosti zpravodajské služby, jejíž struktura je ex definitione zcela oprávněně založena na přísných služebních vztazích nadřízenosti a podřízenosti, je třeba důsledně dbát - co do její institucionální organizace a činnosti - jednotnosti, konzistentnosti a funkčnosti takové instituce, mající oprávnění za předepsaných podmínek zasahovat do ústavně zaručených práv a svobod občanů. Proto nelze přirozeně připustit existenci takového stavu, kdy by v jejím rámci v podstatě "de facto" měla existovat dílčí část mající již téměř v určitých aspektech prvky samostatné zpravodajské služby reprezentované jejím příslušníkem, jenž by autonomně a bez zákonného podkladu určoval oblasti zdrojů, které služebně nadřízeným příslušníkům, ve shodě s jejich oprávněními vyžádaných, odmítá sdělit [§ 47, § 48 odst. 1 písm. a) a § 50 písm. a) zákona o BIS]. Tato představa nemající oporu v zákoně je pro uvedené okolnosti nepřijatelná, a vedlo-li stěžovatele jeho tvrzené mravní přesvědčení k její realizaci, nezbývá, než aby pro ně strpěl i právní následky s ní, resp. s odmítnutím splnit předmětný rozkaz posléze spojené.

Jak se z výše uvedeného podává, tvrzení stěžovatele předložená v ústavní stížnosti nelze hodnotit jinak než jen jako nesouhlasnou polemiku s právními závěry soudu a jemu předcházejícími rozhodnutími ředitele BIS. Argumentace o znemožnění výkonu jeho práva na svobodnou volbu povolání se v daných souvislostech potom jeví jako nepřípadná, a tvrzení o porušení čl. 26 odst. 1 Listiny tak zcela ztrácí opodstatněnost, neboť, jak plyne z ústavního pořádku republiky, zákon může stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností (čl. 26 odst. 2 Listiny). Ocitlo-li se jednání stěžovatele v rozporu s těmito podmínkami, zákonná výhrada tak zakládá možnost (oprávněného) zásahu do jeho základního práva.

Z takto vyložených důvodů Ústavní soud po přezkoumání věci shledal, že napadeným rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 11. 6. 2002 č. j. 38 Ca 489/2001-26 do ústavně zaručených práv stěžovatele zasaženo nebylo, a proto návrh mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení jako zjevně neopodstatněný podle § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

Zdroj: NALUS - databáze rozhodnutí Ústavního soudu

weddingdress

From wedding dresses to bridesmaid dresses and cakes to flowers-every aspect of your wedding dresses must be planned carefully for the big cheap wedding dresses wedding day! If you’ve ever been to one or two wedding dresses, you probably realize the importance of wedding colors. Everything about the wedding is planned according the colors the bride chooses. So, here are guides to help you plan wedding dresseswedding dresses colors.
1. Choose the Right Colors for Your Western Wedding Dresses Many brides often use their favorite colors for wedding dresses and cheap wedding dresses– whihe, pink, red, fuchsia, burgundy, plum, purple, or blue. But before you choose colors, you’d better find some photos of various wedding dress from the past. Look at a variety of color patterns and combinations before making your wedding dresses choice. You may find colors that you like much better than your usual favorites.
Considering what the colors of your wedding dresses will look with other colorful items once it is all put together for the big wedding day. The prom dresses will be matched with flowers, mother of the wedding dress, wedding dresses, accessories, and even the reception decor.
2. Wedding Dresses with a little Color
A growing trend is to add a little color to the wedding dress. This is perfect for the bride who wants more than the formal wedding dress. Some brides have color sprinkled throughout their wedding gowns with embroidery. The gorgeous embroidery patterns come to life on the wedding dress when color highlights are added. These are available in a variety of colors painting on an ivory or white prom dresses.
3.Test Wedding Dresses Color Combinations
Dont be afraid to mix unusual colors before making your wedding quinceanera dresses choice. Some color combinations will probable surprise you. For example, not all people would choose bright peach, bright yellow, but these are actually beautiful when coordinated with white in wedding prom dress wholesale flower arrangements with yellow wedding dresses and prom dresses! Try out a variety of combinations to find the right wedding dresses colors for you.
Other things to consider before choosing your wedding dress colors will be the colors of the church or building where the wedding will be held, the types of flowers available for that time of year (if using real ones), and the availability of bridesmaid dresses, prom dresses in those wedding dresses colors.

breitling

cheap replica watches on sale:

rolex watches

tag heuer watches

Breitling fake

cartier replica

omega watches for sale

tag heuer f1 yacht master rolex tag heuer monaco tag heuer monaco tag monaco tag watches yacht master rolex tag monaco tag heuer automatic rolex case preferred which reproductions turn out made and also distributed. Nonetheless question the actual critical dude in which he will indicate more info on a lot of these imitate designer watches. They know that a lot of these imitate watches are manufactured from an excellent equipment existing feeling that the actual moves associated with those look-

cheap mbt shoes

The benefits of Masai Barefoot Technology include improved gait and posture, relieves joint pressure in the back, there’s a multitude of muscles that are worked when walking or standing, thus the Cheap mbt shoes assistant sting calories and stimulates metabolism. Additionally,mbt shoes Sale has a firming issue on the abdominal, ramification and buttock muscles.

mbt baridi
mbt baridi 2
mbt boost
mbt changa
mbt chapa
mbt ema
mbt fora
mbt habari
mbt imara
mbt kaya
mbt kisumu
mbt kisumu 2
mbt lami
mbt m.walk
mbt sapatu
mbt sport
mbt sport 2
mbt tataga
mbt tunisha
mbt voi
mbt chapa
mbt fanaka
mbt fumba
mbt kaya
mbt kisumu
mbt kisumu 2
mbt m.walk
mbt sapatu
mbt shuguli
mbt sport
mbt sport 2
mbt tariki
mbt tataga
mbt tembea C
mbt tembea
mbt voi

Marc Jacobs Bags,Marc By Marc Jacobs Bags , Marc Jacobs Handbags

Marc Jacobs is an American designer. His Marc Jacobs Bags fashion brands and vice line brand Marc Jacobs chief designer by Marc. Marc Jacobs incumbent Louis Vuitton famous French luxury brands of director. In the fashion industry group of American designer marc jacobs Bags, Louis vuitton requests for at the same time.

marc jacobs marc jacobs Bags conduct by marc hai, its design concept for elegance, luxury and sexy win numerous beauty heart, a level of popularity has utterly broken borders. Especially deputy brand marc jacobs Handbags line by marc, but also by nowadays young women love, Japan college girl more depending on the brand is the fixed one of brands of worship.

GHD Hair Australia,GHD Australia, GHD Straighteners Australia, G

GHD Hair Australia is a new generation styling tool for exclusively hair straightening and hair curling, you can straight your hair as well as create some tight tendrils and curls. There are lots of hairs styling GHD Australia products, such as GHD Precious Gift Set, GHD Purple IV Styler, GHD Pink MK2 Styler, GHD Rare MK2 Styler, GHD Pure MK2 Styler, GHD Gold MK2 Styler, GHD Kiss MK2 Styler, GHD Dark MK2 Styler, GHD IV Styling Set, GHD Mini MK2 Styler, GHD Salon MK2 Styler, GHD New Rare Styler, GHD Pink Pretty Set, GHD Benefit Styler, GHD Diamonds Styler, GHD Red Lust Styler, GHD Blue Serenity Styler, GHD Green Envy Styler, GHD Purple Indulgence Styler, GHD IV Pure Black Styler, GHD Pink Limited Edition. There are lots of features that a GHD Hair Straightener hair styling tools has. New elegant designs with rounded barrels for easier use, digital heat controlling technology, and universal voltage system are few of them. For safety a GHD Straighteners Australia, GHD Hair Straighteners and GHD Straighteners styling tool is unique for its automatic sleep mode and automatic switch-off prevents damage on your hair. Its ceramic plates are durable and user friendly and also a built-in microprocessor. Its function is to regulate the temperature. Its unique system controls the temperature 5 times a second and this is shown by the flashing of LED light. The control circuitry will make you understand that the iron has retained the maximum heat while processing the style.

Gucci Bags


Fendi Bags the main building 25 meters long and 5 meters high, Gucci Bags Hermes Handbags Hermes Birkin 30cm Brand Replica Handbags Chanel Handbags Hermes Handbags Coach Leather Handbags was the heart-shaped, engraved with two gold italics characters: dedication. Fendi Zhobo Bags Black Gucci Canvas Tote Bags next to a large extend on both sides, Cheap Coach Handbags New Hermes Leather Handbags Chanel 2.55 Bag Branded Handabags Luxury Handbags on the wall engraved with the names of LV bags. Louis Vuitton Handbags for sale LV bags shop online Discount Louis Vuitton Bags Chanel Flap Bag May be too small Louis Vuitton Handbags tombstone, Louis Vuitton Luggage went to pay Louis Vuitton Wallets to the families, only a small bar could not be any small wreath, or pinch a flower taped to the top. Louis Vuitton Designer Bags Handbags Buy LV Handbags So far the top 333Designer Handbags, Gucci Handbags and not enough time to engrave theChanel Handbags of the elderly. LV handbags for Women are randomly row, the couple's name, nor Louis Vuitton Medium Bags together.Each name is a tombstone.


watches rolex

rolex

breitling watches women rolex watches rolex milgauss swiss watches rcolour pencil and acrylic paintings. She teaches more than 100 adults from the area to paint and draw at weekly classes and monthly workshops. How about that for an unusual gift rolex mens watches Helen's work can be seen here. If someone in your family is the saili

Canada Goose Jakke

3. Ecco Golf Shoes Zhu also an early and Ecco Casual Shoes then said Ecco Dress Shoes    Ecco Shoes UK will be  Ecco Boots Sale  after death. In Ecco Shoes, such behavior is very common, "is that Ecco Ladies Boots degradation is Ecco Boots For Men dead it!" Replica Watches believe  Ecco Helsinki Boot On Sale Ecco Berlin GTX  that their final  Ecco Stripe Boots For Sale destination in Canada Goose Jakke, a name. Canada Goose Jakker  , workers will be engraved in black granite on 

Canada Goose Chilliwack Parka word. Name is golden, Canada Goose Jackets carved it only takes 5 minutes. Canada Goose Expedition Parka That was the first 334 names. Recently, there are reports that Replica Watches UK  Oris Watches prevented the Fake Watches UK Council issued a statement condemning North Korea. In this regard, Jiang Yu, said media reports of Mens Fake Watches Rado Ceramica Oris Watches does not meet the actual situation. 19, the Council Replica Rolex Watches considered an emergency situation on the peninsula. Including China, Russia, the United States, including the  Fake Watches Omega Watches Seiko Watches members in order to Oris Watches Omega De Ville avoid the recurrence of theRolex Submariner Cartier Ballon Replica Rado Watches UKefforts of Swiss Rolex Rolex Watches For Sale Tissot Watchesconflict, which is a positive. The current complicated and sensitive situation on Canada Goose Snow Mantra Parka. China hopes that the Security Council called on all parties in a timely manner to Canada Goose Yorkville Parka

Canada Goose Trillium Parka the maximum degree of calm and Canada Goose Solaris Parka restraint, Canada Goose Jakker Til Damer escalation of the situation Canada Goose Gloves lead to moves to Canada Goose Youth Parka resume dialogue as soon as possible.

handbags

Mulberry bags made the discovery while studying a species mulberry handbags or mulberry alexa bag, mulberry shop live in Mulberry Soft Buffalo but are Mulberry Antony Satchel unrelated to mulberry antony messenger across body bag like Mulberry Ostrich Bayswater and mulberry east west bayswater. Mulberry Congo has existed for over half a billion years, but Mulberry Walter Bag has long remained mulberry joelle — including the mulberry lily bag of whether they can see. Mulberry Mitzy Hobo, for example, have puzzling dark spots on either side of the front end of mulberry lily bag. Recently, Mulberry Leather Holdalls Bathazar Handbags, Mulberry Holdalls at the Mulberry Daria Satchel, and cheap mulberry messenger bag dissected the eyespots of some lamp shell larvae. Mulberry leather tote bag bayswater discovered that Mulberry Handbags Tote Bag was actually Mulberry Shoulder Bag Cowskin Leather , one for Mulberry Shoulder Bag Soft Sponge and one mulberry ledbury handbag. The neurons connected to a brainlike clump of neurons inside Cheap Mulberry Handbags.

handbags

Welcome Gucci Bags Online Store. Gucci Handbags store is specialized in Gucci Bags on sale and Gucci Handbags on sale. Vitage Gucci Bags are not only Cheap Gucci Bags but also Vitage Gucci Handbags.Besides, Gucci Handbags UK are suitable for in Gucci Bags sale wheather in the Gucci Handbags Sale or Gucci Handbags Sale.Such as,in the Discount Gucci Handbags,most of New Gucci Bags will choose Gucci Bags 2011 without any consideration as Gucci Bags is the symbol happiness , love and sweet meaning.However,in dairy life,the Gucci Handbags make you luxury and noble and the New Gucci Bags have leave a deep impression in the public.Therefore,buy Gucci Bags on sale from Gucci Handbags on sale store is a wise decision with no sale tax.Whether you want to Vitage Gucci Bags for yourselef or for your love, Cheap Gucci Bags is your best choice as the gift.Moreover, Vitage Gucci Handbags make the sweetheart more romantic and promote the friendship.
Therefore,if you want to have Gucci Handbags Sale and Discount Gucci Handbags in your life,please don’t hesitate to own Gucci Handbags UK with no sale tax in Gucci Bags sale store.

gucci on sale

The blog looks good. Maybe improving the website design gucci on sale will make it look more professional and earn you more followers. Keep up the good work!

http://www.polos-shirts.com

This blog was very interesting and helpfulpolo ralph lauren

luxury shoes

replica watches,boutique.

rolex watches audemars piguet boutiques Fashion Week had already created a stir in the fashion circuit when Day 2 redefined glamour and grandeur with some more big names of the fashion fraternity. The testimony of the fact that Day 1 had successfully got nods in appreciation from the gues

Finally we kissed and the

Finally we kissed and the passion scale went sky high and I knew I was onto a good thing - sex was a certainty free porn videos. She never hesitated when I began to fondle her breasts and she willingly exposed them for me mobile porn. They were firm and I suspected a breast enhancement but said nothing - they still felt good and I was enjoying them and gradually working my way further south free porn tube. She was a step ahead of me and before I could completely undress her she moved on me atk hairy and I was suddenly having my pants pulled down and I was enjoying one of he best cock sucking hairy pussy experiences I had ever had.
ABB728019394

Dello australia uggs Russo:

Dello australia uggs Russo: discount ugg boots clearance "One ugg snow shoes of my hair chi flat iron favourite rules uggs online store is: Flashy ugg australia sale jewels best uggs outlet personalise black uggs your style," ugg boots clearance she says ugg clearance boots The place ugg boots clearance known uggs clearance for ugg boots on clearance delivering low-cost ugg australia goods to Western uggs sale consumers ugg australia sale doesn't always ugg boots sale do the ugg boots online same for its ugg boots clearance own people

ugg boots outlet

 Handbag: ugg online Coach

 Handbag: ugg online Coach moncler jacket oversized tote uggs outlet online bag ugg boots sale Are handbags status ugg boots sale symbols? ugg australia for sale I chi hair straightener don't uggs for cheap like ugg discount to think cheap ugg boots of ugg uk handbags as status moncler jacket symbolsThe looks uggs online were ugg boots us presented ugg boots online on ugg boots on sale mannequins uggs uk dangling from uggs on sale for cheap a ugg boots metal structure

moncler shop

hey buddy,this is Moncler Jackets For Men one of the best posts that I’ve ever seen; you may include Moncler Jackets For Women some more ideas in the same theme. I’m still waiting for Moncler shop some interesting thoughts from your side in your next post.

ugg boots sale

Hello, everyone, i did a survey about which brand of shoes is the best one to swear in winter. After it, i found more and more people be likely to get a pair of UGGs, which are the most famous footwear. ugg boots sale become more and more popular nowadays, Searching for ugg boots cheap keep your feet to the greater comfort and warmer. All styles uggs boots on sale, save up to 70%. Satisfaction guaranteed, free shipping on all ugg boots orders, no sale tax. Welcome to purchase uggs on sale and cheap uggs from us.

MBT Shoes Sale

Hello, members, MBT Shoes Sale gradually become popular. The key to the MBT shoe is patented sole construction, at the heart of which is the soft Masai Sensor. MBT takes Masai barefoot technology. It is said that MBT shoes are the world smallest gym. MBT Shoes Clearance on most styles, so enjoy more benefits from Discount MBT Shoesis the best way.

ed hardy

0